Školní osnovy ... aneb co se letos naučíme

 

ČESKÝ JAZYK

Jazyková výchova:

·      mateřský jazyk – prostředek dorozumívání

·      významy slov, slova stejného nebo podobného významu a slova víceznačná

·      stavba slova – kořen, předpona, přípona a koncovka

·      zdvojené souhlásky – předpony s, z , vz

·      předložky s, z

·      skupiny bě – bje, vě – vje, pě, mě – mně

·      vlastní jména – víceslovné názvy států, jména národností, názvy uměleckých děl, novin a časopisů

·      slovní druhy

·      podstatná jména-mluvnické kategorie

·      přídavná jména odvozená od podstatných jmen

·      přídavná jména

·      slovesa-mluvnické kategorie

·      skladba – základní větné členy

·      podmět vyjádřený a nevyjádřený

·      podmět několikanásobný, shoda podmětu s přísudkem

·      věta jednoduchá, souvětí, spojovací výrazy

·      přímá řeč – nepřímá řeč

Komunikační a slohová výchova

·      čtení s porozuměním nahlas i potichu

·      vyhledávání a zaznamenávání informací z textu

·      úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení

·      poznámky a výpisky

·      literární dialog (přímá řeč, věty uvozovací, běžná komunikace)

·      slohové útvary (vypravování, popis děje, popis pracovního postupu, inzerát, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz)

·      komunikace v reklamě

Literární výchova

·       tvořivá práce s literárním textem, rozbor literárních textů

·       literární pojmy (literatura umělecká a věcná)

·       literární žánry(pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň)

·       populárně naučné texty(encyklopedie, slovník)

·       zážitkové čtení

·       interpretace literárního díla

·       reprodukce textu

Čtenářská gramotnost:

·      informace v textu

·      logický sled událostí, informací nebo myšlenek 

Rozšiřující učivo - dramatická výchova

·      psychosomatické dovednosti

·      emoce 

·      pravidla hry

·      téma a konflikty na základě vlastního jednání

·      týmová spolupráce

·      prezentace, sebereflexe, reflexe

 

MATEMATIKA

Shrnutí a opakování učiva z 4. ročníku

·      Čísla 0 - 1 000 000

·      Zlomky

·      Geometrie

·      Finanční gramotnost – peníze

Číselný obor 0 - 1 000 000 000

·      posloupnost přirozených čísel, číselná osa

·      zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě

·      čtení a zápis čísel do miliardy, zobrazování na číselné ose

·      porovnávání přirozených čísel, řešení jednoduchých nerovnic

·      zaokrouhlování přirozených čísel na miliony, statisíce, tisíce, sta, desítky

·      pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel

·      pamětné násobení a dělení přirozených čísel

·      písemné sčítání tří až čtyř přirozených čísel

·      písemné odčítání dvou přirozených čísel

·      písemné násobení až čtyřciferným činitelem

·      písemné dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem

·      slovní úlohy, aplikace početních operací v oboru přirozených čísel

·      odhad a kontrola výpočtů, práce s kalkulačkou, posouzení reálnosti výsledku

·      užití vlastností početních výkonů (komutativnost, asociativnost)

·      římské číslice, přepis větších čísel zapsaných arabskými číslicemi

·      grafy, tabulky, diagram

Zlomky a desetinná čísla

·      opakování zlomků: polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina

·      sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

·      jednoduché praktické slovní úlohy na sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

·      zlomky se jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis desetinným číslem, desetina, setina

·      porovnávání desetinných čísel řádu desetin a setin

 Celá záporná čísla

·      záporné číslo

·      číselná osa – kladná a záporná část

·      porovnávání záporných celých čísel

·      vyjádření dlužné částky

Geometrie

·        konstrukce obdélníku, čtverce, trojúhelníku

·        obvod mnohoúhelníků a obsah obdélníku a čtverce pomocí čtvercové sítě

·        základní jednotky obsahu

·        rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem

·        rýsování pravoúhlého, rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku

·        výpočet povrchu krychle a kvádru sečtením obsahů jejich podstav a stěn

·        grafický součet a rozdíl úseček

Nestandardní aplikované úlohy a problémy

·        slovní úlohy

·        číselné a obrázkové řady

·        magické čtverce

·        prostorová představivost

Finanční gramotnost

Hospodaření domácnosti:

·      rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti

·      nárok na reklamaci

 

ANGLICKÝ JAZYK

Shrnutí a opakování učiva ze 4. ročníku

·      základní slovní zásoba

·      sloveso to be

·      sloveso can

Škola

·      pokyny

·      vybavení třídy a školní potřeby

·      čísla 1-100

·      pravidelné a nepravidelné tvoření množného čísla

Země a hlavní města

·      geografie světa

·      adresa

Rodina

·      rodokmen

·      povolání

·      členové rodiny a vztahy mezi nimi

·      přivlastňovací zájmena

·      sloveso have got

Vlastnictví

·      technické přístroje

·      sloveso have got

Zvířata

·      domácí mazlíčci

·      domácí zvířata

Školní předměty

·      školní předměty

·      rozvrh

·      škola v ČR a v UK

Lidské a zvířecí tělo

·      lidské tělo

·      tělo zvířat

·      jídlo

Kalendářní rok

·      svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu

·      části dne

·      hodiny

·      předložky s časovými údaji

Můj den

·      volný čas

·      popis dne

·      přítomný čas prostý

Domov a bydlení

·      můj pokoj

·      předložky místa

·      místnosti v bytě

·      nábytek

·      existenční vazba there is/there are

·      ukazovací zájmena v jednotném a množném čísle (this/these, that/those)

Město

·      obchody

·      místa ve městě

·      dopravní prostředky

·      popis cesty

Moji přátelé

·      popis osob

·      přídavná jména

Nákupy

·      rozhovor v obchodě

·      druhy zboží

Oblékání

·      oblečení

·      přítomný čas průběhový

Zvuková a grafická podoba jazyka

·      fonetické znaky (pasivně)

·      základní výslovnostní návyky

·      vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

 

PŘÍRODOVĚDA

Rozmanitost přírody

·      voda a vzduch -  výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život.

·      nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam

·      rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam  v přírodě a pro člověka

·      životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi, význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi, podnebí a počasí

·      rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva 

·      osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek, bezpečné chování v silničním provozu dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích

·      mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén), požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru), integrovaný záchranný systém

·      ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy

·      rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi

·      provede vybrané praktické činnosti v terénu: založí sbírku přírodnin, vypěstuje rostliny, založí herbář, provede pozorování a jeho záznam apod.

Člověk a jeho zdraví

·      vývoj jedince

·      péče o zdraví, zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim.

 

VLASTIVĚDA

Místo kde žijeme

·      sousedé ČR a evropské státy

·      Evropská unie

·      Poloha, povrch, vodstvo, podnebí Evropy

·      Rostliny a živočichové Evropy

·      Obyvatelstvo, hospodářství Evropy

·      vlastní zkušenosti žáků z cestování do cizích zemí

·      světadíly a oceány

Lidé kolem nás

·      soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace

·      principy demokracie

·      pomoc nemocným, sociálně slabým

·      zvládání vlastní emocionality, předcházení konfliktům

·      protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci,

·      rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti

·      banka jako správce peněz, úspory, půjčky,splátky

·      sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi

·      problémy životního prostředí – návrhy řešení

Lidé a čas

·      Opakování učiva ze 4. ročníku

·      Národní obrození

·      České země v revolučním období 1848

·      Život za Rakousko-Uherska – technický pokrok

·      První světová válka

·      Vznik Československého státu –T.G.Masaryk, Ústava ČSR, symboly státu,

·      Antropolog J. Matiegka a jeho vztah k Mělníku

·      Protektorát Čechy a Morava

·      Druhá světová válka, Komunistická vláda v Československu

·      „sametová revoluce“ – obnovení demokracie v Československu, Václav Havel

·      Rozdělení na Českou a Slovenskou republiku

·      Státní svátky a významné dny a jejich historické odůvodnění

 

INFORMATIKA

Základy práce s počítačem

·        informatika – základní pojmy

·        péče o počítač, závady, poruchy

·        struktura, funkce a popis počítače

·        přídavná zařízení – vstupní, výstupní

·        klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí

·        myš, práce s myší

·        multimediální využití počítače

Operační systém a jeho funkce

·        základní pojmy a  prvky (ikony, okna, složky, soubory, hlavní nabídka, plocha, hlavní panel)

·        základní principy ovládání operačního systému (operace s ikonami, s okny, s hlavní nabídkou)

·        formáty souborů (doc, gif…)

Zpracování  a využití informací

·      výukové programy, práce s výukovými program

Grafický editor

Textový editor

·      základy psaní a editace textu

·      označování bloků

·      formátování textu

·      vkládání obrázků

·      grafické prvky (ozdobné písmo, obrázky, symboly, kliparty aj.)

·      tisk a úpravy před tiskem

Tabulkový editor

Vyhledávání informací a komunikace

·      internet jako zdroj informací

·      společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací)

·      vývojové trendy informačních technologií (historie a budoucnost)

Základy práce s internetovým prohlížečem

·        vyhledávání informací na internetu, metody a nástroje

·        formulace požadavku při vyhledávání

Základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)